Sombor, Šabac i Novi Pazar usvajaju nove interne akte u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama

Septembar 30, 2020

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža tehničku podršku gradovima Somboru, Šapcu i Novom Pazaru da usvoje nove interne akte u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama. Interni (posebni) akti će omogućiti ovim lokalnim samoupravama da usklade svoje unutrašnje procedure javnih nabavki i svoje organizacione procese sa odredbama novog zakona.

Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je u decembru 2019. godine sa ciljem da obezbedi usklađenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, uz poštovanje zahteva postavljenih u okviru pregovaračkog poglavlja broj 5 koje se odnosi na javne nabavke. Zakon, koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2020. godine, uvodi niz novih instrumenata i alata za sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i niz novih nadležnosti državnih organa u ovoj oblasti.  Sve novine su uvedene sa ciljem da se obezbedi bolje upravljanje javnim nabavkama, uštedu i optimalno korišćenje javnih resursa, smanjenje zloupotreba i povećanje konkurentnosti. Gradsko veće grada Novog Pazara je, uz podršku USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast dana 15.9.2020. godine usvojilo novi Interni akt, kojim se bliže uređuju pravila i procudure prilikom planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Posebnim aktom bliže se uređuje način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci unutar svojih organizacionih jedinica, kao i način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga. Pri tome, posebna pažnja je posvećena određivanju načina komunikacije, obavezama i odgovornostima predstavnika naručioca koji učestvuju u svim fazama postupaka javnih nabavki, od faze planiranja do faze izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Prilikom izrade nacrta konkretnog posebnog akta, pažnja je posvećena načinu na koji je organizovana lokalna samouprava u Novom Pazaru, imajući u vidu poslove koji su dodeljeni pojedinim organizacionim celinama u okviru lokalne samouprave.

Poseban deo je posvećen uređenju nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Imajući u vidu da su novim zakonom limiti koji obavezuju naručioce da sprovode postupak javne nabavke višestruko, uvećani u odnosu na prethodni zakon, bilo je potrebno na poseban način regulisati postupke i procedure u tim situacijama kako bi se obezbedila što je moguće veća transparetnost ovih nabavki i obezbedila veća konkurencija među potencijalnim ponuđačima.

Takođe, značajan deo posebnog akta se odnosi i na uređenje načina praćenja i kontrole izvršenja zaključenih ugovora o javnoj nabavci. Ova faza je u prošlosti često bila zanemarena u sistemu javnih nabavki, a u toj fazi može da se pojavi niz propusta i nepravilnosti koji nabavku mogu da učine neekonomičnom i neefikasnom, čime se ne bi u potpunosti ispunio osnovni cilj javne nabavke – zadovoljenje potreba građana i ostvarivanje načela vrednost za novac.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu