Serija obuka o primeni zakona o javnim nabavkama

Serija obuka o primeni zakona o javnim nabavkama

Jul 20, 2021

Nastavljajući pružanje tehničke podrške partnerskim lokalnim samoupravama, USAID Projekat za odgovornu vlast sprovodi seriju obuka za primenu Zakona o javnim nabavkama. Program sadrži deset poludnevnih online obuka koje obuhvataju više od 20 tema vezanih za sprovođenje Zakona. Teme su određene na osnovu anketiranja predstavnika partnerskih lokalnih samouprava kako bi se obezbedilo da se pokriju relevantna pitanja, razreše mog uće nedoumice i izbegne ponavljanje informacija koje su predstavnici lokalnih samouprava imali prilike da dobiju na obukama u prethodnom periodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sada je održano pet obuka, dok će ostale biti realizovane tokom septembra meseca.

Materijali sa dosadašnjih obuka su dostupni na sajtu Projekta za odgovornu vlast, na sledećem linku: Prezentacije sa obuka za primenu Zakona o javnim nabavkama za lokalne samouprave.

Teme obuka:

OBUKA 1

TEMA 1 – Priprema za sprovođenje postupaka javnih nabavki

TEMA 2 – Sprovođenje postupka javne nabavke

OBUKA 2

TEMA 1- Postupci javnih nabavki – vrste, rokovi, najvažnji elementi, uslovi za primenu

TEMA 2- Posebne tehnike – okvirni sporazum, elektronski katalog, elektronska licitacija

OBUKA 3

Tema 1- Izuzeci od primene ZJN, nabavke ispod pragova iz člana 27. ZJN

Tema 2- Društvene i druge posebne usluge, usluge socijalne zaštite

OBUKA 4

TEMA 1-Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i način dokazivanja, korišćenje kapaciteta drugog

TEMA 2-Kriterijumi za dodelu ugovora

OBUKA 5

TEMA 1 – Stručna ocena ponuda i dodela ugovora/obustava postupka, izmena odluke o dodeli

TEMA 2 – Izvršenje ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci

OBUKA 6

TEMA 1 – Postupak zaštite prava

TEMA 2 – Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

OBUKA 7

TEMA 1- Pregovarački postupak bez objave javnog poziva

TEMA 2- Okvirni sporazum

OBUKA 8

TEMA 1- Tehničke specifikacije-određivanje, odgovornost, način dokazivanja

TEMA 2 – Praksa Republičke komisije – tehničke specifikacije

OBUKA 9

TEMA 1 – Portal javnih nabavki – greške u postupanju i popunjavanju, prikaz radnji po potrebama učesnika

TEMA 2 – Portal javnih nabavki – zaštita prava

OBUKA 10

TEMA 1- Najčešći razlozi poništavanja postupaka javnih nabavki od strane Republičke komisije

TEMA 2 – Najčešće nepravilnosti koje je uočila Kancelarija za javne nabavke i Državna revizorska institucija

 

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu