Podrška posebnim odeljenjima za sprečavanje korupcije

GAI sarađuje sa posebnim odeljenjima za sprečavanje korupcije u sudovima i javnim tužilaštvima kako bi podržao implementaciju Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i finansiranja terorizma iz marta 2018. godine, pomogao u rešavanju predmeta sa elementima korupcije i uspostavio elektronski registar koruptivnih predmeta.

GAI pruža specijalizovanu obuku posebnim odeljenjima, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, kako bi se omogućio jedinstven unos, pristup i prikupljanje podataka. Takođe, GAI pruža smernice, kroz razmenu najboljih međunarodnih praksi, o krivičnom gonjenju i odlučivanju u slučajevima korupcije kroz angažovanje domaćih i međunarodnih stručnjaka.

Osim toga, GAI je inicirao izradu praktikuma za istrage i procesuiranje koruptivnih krivičnih dela koji će služiti kao procesni vodič za inovativne načine vođenja istrage, krivično gonjenje i presuđivanje u slučajevima korupcije i finansijskog kriminala za istražitelje, javne tužioce i sudije. Praktikuma će biti korišćen za organizovanje serije obuka i pripremu e-learning kursa u saradnji sa Pravosudnom akademijom, namenjenih pravnicima koji su uključeni u edukacije u okviru početne i kontinuirane obuke.

GAI pomaže posebnim odeljenjima za sprečavanje korupcije u sudovima i javnim tužilaštvima u razvoju procedura i metodologije za prikupljanje podataka, vođenje evidencije i statističko izveštavanje o predmetima korupcije.

Elektronski registar će pružiti pravovremene informacije o statusu koruptivnih predmeta, detektovati uska grla u predmetima u tužilačkoj i sudskoj fazi postupka i omogućiti identifikaciju strategija za povećanje efikasnosti poslovnih procesa. Elektronski registar će imati višestruku korist – na operativnom nivou – za posebna odeljenja za borbu protiv korupcije i upravu u sudovima i javnim tužilaštvima, na nivou donošenja internih politika – za Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud, na nivou procesa evropskih integracija – za ispunjavanje zahteva za izveštavanje (prema Poglavlju 23 Pregovora)

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu