Jačanje transparentnosti, komunikacije i učešća građana kroz unapređenje veb sajtova lokalnih samouprava

Maj 15, 2020

U toku marta i aprila 2020. godine, USAID-ov Projekat za odgovornu vlast (GAI) je sproveo drugu po redu procenu kvaliteta veb sajtova partnerskih lokalnih samouprava.Početna procena stanja sa preporukama za unapređenje za prvih sedam gradova i opština sprovedena je pre godinu dana po istoj metodologiji, dok je ove godine inicijalna analiza urađena za još šest gradova i opština koje su se projektu pridružile u novembru 2019. godine. Metodologija GAI projekta za procenu kvaliteta veb sajtova se zasniva na zahtevima pravnog okvira u oblasti e-uprave, na dobrim praksama u pogledu dostupnosti, strukture i sadržaja veb sajtova, kao i na osnovu modela internet sajta lokalne samouprave koji je GAI razvio 2019. godine.

Ovogodišnje istraživanje je pokazalo da je većina lokalnih samouprava primenila preporuke koje je dobila prošle godine i ostvarila napredak i poboljšala rezultat, odnosno poboljšala izgled, sadržaj, strukturu i tehničke performanse svojih sajtova. Napredak se najviše uočava u delu koji se odnosi na sadržaj veb sajtova, odnosno na dostupnost ili ažurnost informacija i dokumenata. Najbolji rezultat ove godine, kao i najveći napredak u odnosu na prošlogodišnje istraživanje postigao je grad Sombor, koji je primenio veliki broj preporuka datih u analizi od pre godinu dana. 

Uprkos napretku u najvećem broju oblasti, ovogodišnja procena veb sajtova pokazala je pad u skoro svim analiziranim gradovima i opštinama u delu koji se odnosi na e-usluge, što je posledica postavljanja novog portala e-uprave i gubitka nekih od usluga koje su gradovi i opštine imali registrovane do 2019. godine. Taj rezultat, kao i ocene nekih drugih indikatora koji uzimaju u obzir dizajn, grafička rešenja, jezik, pismo, navigaciju ili tehnologije koje pomažu osobama sa invaliditetom da pristupe sadržajima, ukazuju na to da je unapređenje veb sajtova gradova i opština kontinuiran proces koji treba da prati brz razvoj informacionih tehnologija i nove zahteve koji dolaze od zajednice koja sve prisutnija u virtuelnom prostoru. GAI projekat će, zbog toga, intenzivno sarađivati sa svojim partnerima na poboljšanju lokalnih internet prezentacija. 

Veb sajtovi gradova i opština predstavljaju jedan od najvažnijih alata za obezbeđivanje transparentnosti u radu lokalnih uprava, odnosno za dostupnost podataka, dokumenata i informacija od javnog značaja. Osim toga, veb sajtovi obezbeđuju brzo i pravovremeno informisanje javnosti kako o radu uprave, tako i o dešavanjima u lokalnoj zajednici. Onlajn prisustvo gradova i opština pruža velike mogućnosti za komunikaciju sa građanima, odnosno omogućava učešće javnosti u donošenju odluka kroz onlajn ankete, konsultacije, virtuelne javne rasprave i forume za razmenu ideja, mišljenja i predloga. Na kraju, dobri veb sajtovi omogućavaju da se usluge koje pruža lokalna samouprava pružaju onlajn, čime se znatno povećava efikasnost i kvalitet tih usluga.  Zbog svega ovoga, unapređenje strukture i sadržine veb sajtova opština je u fokusu GAI projekat od početka i biće nastavljeno tokom trajanja projekta.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu