Grad Kragujevac usvojio nove interne akte u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Januar 13, 2021

Uz podršku Projekta za odgovornu vlast, grad Kragujevac je usvojio nove interne akte kojima se usaglašavaju unutrašnje procedure i organizacioni procesi organizacionih jedinica u okviru gradske uprave sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama. Zakon, koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2020. godine, uvodi niz novih instrumenata i alata za sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i niz novih nadležnosti državnih organa u toj oblasti. Sve novine su uvedene sa ciljem da se obezbedi bolje upravljanje javnim nabavkama, ušteda i optimalno korišćenje javnih resursa, smanjenje zloupotreba i povećanje konkurentnosti. U skladu sa Zakonom i prema modelu Projekta za odgovornu vlast, internim aktima se bliže uređuje način sprovođenja postupaka javnih nabavki, nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, praćenje izvršenja zaključenih Ugovora o nabavkama kao i odgovornost za zakonito, stručno i blagovremeno postupanje.

Grad Kragujevac sprovodi centralizovane javne nabavke u cilju smanjenja troškova sprovođenja postupaka i povećanja ekonomičnosti javnih nabavki. Prema Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Obezbeđivanje konkurencije u postupku centralizovanih javnih nabavki“ koji je Državna revizorska institucija izdala u decembru 2019. godine, grad je putem centralizovanih javnih nabavki realizovao uštede od 138 miliona dinara u 2017. godini. Navedeni izveštaj, pripremljen u cilju ispitivanja efikasnosti sprovođenja postupaka centralizovanih javnih nabavki u pogledu obezbeđenja konkurencije, sadrži i preporuke date Gradu Kragujevcu vezane za efikasnije istraživanje tržišta kao i praćenje realizacije ugovora o nabavkama. Projekat za odgovornu vlast je pružio savetodavnu podršku gradskoj upravi u preduzimanju aktivnosti prema preporukama i izveštavanju Državne revizorske institucije o njihovoj primeni.

S obzirom na kompleksnost centralizovanih javnih nabavki, projekat je dao i preporuke vezane za funkcionalnosti IT sistema koji bi omogućio efikasnije upravljanje sistemom javnih nabavki, bolju komunikaciju između organizacionih jedinica koje planiraju nabavke kao i izradu različitih izveštaja i analiza.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu