Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Državna revizorska institucija utvrdila da država treba da posveti dodatnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine i sistemu internih kontrola

Januar 15, 2021

Državna revizorska institucija (DRI) je 12. januara objavila nalaze i preporuke za dve revizije svrsishodnosti poslovanja iz plana revizija za 2020. godinu u kojima je utvrdila da je neophodno da Vlada posveti dodatnu pažnju rešavanju pitanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i slabosti u sistemu interne kontrole u institucijama na centralnom nivou u Republici Srbiji.

U nedavno sprovedenoj reviziji svrsishodnosti poslovanja u oblasti zaštite životne sredine, zaključeno je da je za veću efektivnost upravljanja plastičnim otpadom neophodno unaprediti sistem odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i primeniti princip produžene odgovornosti proizvođača. Državni revizor je zaključio da nije uspostavljena adekvatna koordinacija između subjekata sistema upravljanja ambalažnim otpadom, proizvođača, lokalnih samouprava i Ministarstva zaštite životne sredine. Takođe, navedeno je da proizvođači ambalaže nedovoljno ulažu u sistem odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada, što za posledicu ima nisku stopu reciklaže komunalnog ambalažnog otpada. DRI je zaključila da Ministarstvo zaštite životne sredine nije sprovodilo inspekcijski nadzor nad radom operatera upravljanja ambalažnim otpadom, kao i da ne postoje tačni i pouzdani podaci o proizvodnji i upravljanju komunalnim otpadom, što može dovesti do donošenja neopravdanih strateških odluka o izboru načina upravljanja otpadom. Državni revizor je preporučio Ministarstvu zaštite životne sredine da uspostavi efikasniju primenu načela produžene odgovornosti proizvođača i nadzora nad radom operatera upravljanja ambalažnim otpadom, uspostavi odvojeno sakupljanje otpada i definiše način uključivanja neformalnih sakupljača u postojeći sistem upravljanja otpadom. DRI je takođe dala preporuku Agenciji za zaštitu životne sredine da vrši kontrolu dostavljenih podataka o proizvedenom komunalnom otpadu.

DRI je sprovela još jednu reviziju svrsishodnost čiji je cilj bio da se razmotri jedan od faktora koji potencijalno utiče na stalno prisutan problem grešaka i nepravilnosti u finansijskim izveštajima ministarstava, kao i potencijalnih propuštenih prilika da se ostvare ciljevi ministarstava. DRI je navela da je u revizijama finansijskih izveštaja za 2019. godinu utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 437,09 milijardi dinara. Dobro uspostavljen sistem internih finansijskih kontrola mogao bi da spreči eventualne greške, prevare i zloupotrebe u poslovanju i obezbedi trošenje sredstava poreskih obveznika na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način. DRI je zaključila da postoji rizik da poslovi interne revizije u dovoljnoj meri ne doprinose unapređenju poslovanja i ostvarivanju ciljeva ministarstava. U izveštaju se navodi i da interni revizori ne vrše ocenu sprovedenih preporuka rukovodstva, osim kroz vršenje povremenih naknadnih revizija. Preporuka državnog revizora je da Vlada intenzivira aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i da obezbedi uspostavljanje i unapređenje funkcije interne revizije, čime bi se doprinelo ostvarivanju ciljeva ministarstava. USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije u sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja koje su odabrane na temelju procene rizika i u skladu sa Strateškim planom DRI za period od 2019-2023. godine.

Pored predstavnika medija i organizacija civilnog društva koji su učestvovali na konferenciji koja je prenošena putem Zoom platforme, više od 70 predstavnika OCD, medija i drugih eksternih zainteresovanih strana uživo je pratilo prenos ove konferencije koja je održana u Pres centru Udruženja novinara Srbije preko YouTube kanala UNS-a. Državna Revizorska Institucija će svakog utorka u podne u periodu od 19. januara do 9. februara održavati konferencije za novinare koje će biti emitovane preko interneta, iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, prema rasporedu koji se može videti na internet strani DRI http://www.dri.rs/mediji/Konferencije-za-novinare—Predstavljanje-izvestaja-o-reviziji-svrsishodnosti-poslovanja.n-534.107.html

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu