Državna revizorska institucija u izveštajima ukazala na slabosti u oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga ličnog pratioca deteta, utvrdila pad u obimu pošumljavanja i ocenila upravljanje sistemima u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu

Državna revizorska institucija u izveštajima ukazala na slabosti u oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga ličnog pratioca deteta, utvrdila pad u obimu pošumljavanja i ocenila upravljanje sistemima u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu

Januar 28, 2021

Državna revizorska institucija (DRI) je 26. januara objavila nalaze do kojih je došla tokom tri nedavno okončane revizije svrsishodnosti poslovanja.

DRI je u svom izveštaju navela da lokalne samouprave nisu preduzele dovoljne mere u cilju obezbeđivanja i kontrole nad pružanjem dodatne podrške za veliki broj dece kojima je potrebna usluga ličnog pratioca. U izveštaju “Obezbeđivanje usluge u oblasti socijalne zaštite – Lični pratilac deteta”, DRI je zaključila da u 2019. godini, 33% jedinica lokalne samouprave nije uspostavilo uslugu lični pratilac deteta. U 29 JLS koje su uspostavile uslugu lični pratilac deteta, ovu uslugu pružaju nelicencirane organizacije, čime se dovodi u pitanje kvalitet pružanja ove usluge. Neefikasno i neadekvatno pružanje ovih usluga posledica je odsustva planiranja i finansijskih sredstava u budžetima lokalnih samouprava za realizaciju ove usluge. Pored toga, nepostojanje lokalnih propisa, mali broj licenciranih organizacija za pružanje usluga, kao i nedovoljna kontrola stvorili su rizik od neefikasnog pružanja ove usluge i onemogućili su da deca kojima su lični pratioci potrebni zaista i dobiju ovu uslugu.  

U izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja pod nazivom „Pošumljavanje u Republici Srbiji“, DRI je ukazala na značajan pad u obimu pošumljavanja u Srbiji. Istaknuta je potreba da se unapredi stanje postojećih šuma i poveća površina pod šumama. DRI je utvrdila da je u periodu od 2015-2019. godine zabeležen pad u obimu pošumljavanja za oko 40%, i to sa 992 hektara u 2015. godini na 614 hektara u 2019. godini. Uočen je niz problema, na primer, strateška planska dokumenta i akcioni planovi u oblasti šumarstva nisu doneti, što je dovelo do neefikasnog planiranja razvoja šuma i šumarstva. Pored ovoga, suprotno zakonu, postoje površine sa više od 86 hiljada hektara pod šumom, na zemljištu koje se u katastru vodi kao poljoprivredno. Postoje i parcele kojima upravljaju lokalna preduzeća, a koje lokalne samouprave daju u zakup u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, čime se onemogućava njihovo pošumljavanje. Preporuka DRI je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preduzme strateške, planske i kontrolne aktivnosti u cilju rešavanja navedenih nalaza. Od naročitog značaja je potreba da se uspostavi i vodi jedinstveni informacioni sistem za šume i šumarstvo Republike Srbije.    

Ocenom kvaliteta „Upravljanja informacionim sistemima u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu“, DRI je utvrdila da usled neusklađivanja i ažuriranja sistema dolazi do povećanog operativnog rizika u ovim sistemima. Ovom revizijom, DRI je ocenila na koji način funkcionišu kontrole u upravljanju informacionim sistemima i da li navedene kontrole sprečavaju, otkrivaju i otklanjaju neefikasnosti u upravljanju informacionim sistemima javnih preduzeća za objedinjenu naplatu komunalnih usluga u tri najveća grada u Republici Srbiji. Proces razmene podataka između učesnika u ovom sistemu ne sadrži sve potrebne zaštitne mehanizme, dok nepostojanje automatizovanih usklađivanja evidencija predstavlja mogućnost za čestu pojavu greške. DRI je zaključila da bi smanjenje rizika u poslovanju bilo moguće boljim organizovanjem upravljanja bezbednošću i boljom komunikacijom i reagovanjem kod nastanka takvih incidenata. Iako postoji dovoljno stručnog znanja i višedecenijskog iskustva, neophodno je inoviranje aplikativnih kontrola zbog rastućih potreba korisnika, kao i zbog novih zakonskih obaveza.  

Više od 50 predstavnika OCD, medija i drugih eksternih zainteresovanih strana pratilo je prenos ove konferencije 26. januara 2021. godine, koja je emitovana iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, preko YouTube kanala UNS-a. Veliki broj drugih aktera učestvovao je na konferenciji putem Zoom platforme.

Državna revizorska institucija će svakog utorka u podne u periodu od 12. januara do 9. februara održavati konferencije za novinare koje će biti emitovane preko interneta, iz Pres centra Udruženja novinara Srbije, prema rasporedu koji se može videti na internet strani DRI  http://www.dri.rs/mediji/Konferencije-za-novinare—Predstavljanje-izvestaja-o-reviziji-svrsishodnosti-poslovanja.n-534.107.html.

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža podršku jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije u sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja koje su odabrane na temelju procene rizika i u skladu sa Strateškim planom DRI za period od 2019-2023. godine.

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu