Deljenje znanja

Priručnik za postupanje lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača u jedinicama lokalne samouprave

Priručnik za postupanje lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača u jedinicama lokalne samouprave

Septembar 15, 2019

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i portal Pištaljka objavili su Priručnik za postupanje lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača u jedinicama lokalne samouprave. Vodič sadrži potrebne informacije i uputstva o tome kako organizovati efikasan interni sistem uzbunjivača u opštinama, kao i kako postupiti sa izveštajima koje ovlašćena lica dobijaju od uzbunjivača, uzimajući u obzir njihov identitet. Vodič sadrži i nekoliko studija slučaja, simulacije i primere iz prakse koji bi trebalo da pomognu ovlašćenim osobama i lokalnim donosiocima odluka da bolje shvate važnost zaštite uzbunjivača, ali i važnost daljeg istraživanja informacija koje uzbunjivači otkriju.

Preporuke za unapređenje internih pravilnika za uzbunjivanje u jedinicama lokalne samouprave

Preporuke za unapređenje internih pravilnika za uzbunjivanje u jedinicama lokalne samouprave

Septembar 13, 2019

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, internet portal Pištaljka i međunarodni ekspert, Tomas Divajn, objavili su Preporuke za unapređenje internih pravilnika za uzbunjivanje u jedinicama lokalne samouprave (JLS). Preporuke se zasnivaju na najboljim međunarodnim praksama, kao i na konkretnim pravnim i organizacionim specifičnostima lokalnih samouprava u Srbiji.

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača iz 2014. godine, lokalne samouprave su u obavezi da uspostave sistem za uzbunjivanje koji će osigurati prijem prijava uzbunjivača i obezbeđivanje odgovarajućeg postupanja po tim prijavama. Imajući u vidu da je regulatorni okvir za uzbunjivanje relativno nov, postoji značajna potreba za pružanje podrške lokalnim samoupravama u sprovođenju zakonskih obaveza i za obučavanje lokalne administracije i rukovodstva o pravilima i procedurama za uzbunjivanje. Osim izrade preporuka za pravilnike o unutrašnjem uzbunjivanju, GAI radi i na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji i na pružanju direktne tehničke podrške pojedinim lokalnim samoupravama za uspostavljanje funkcionalnog modela zaštite uzbunjivača.

Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije

Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije

Septembar 6, 2019

Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije izradila je grupa autora, uz podršku USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast, sa ciljem da čitaocima pruži smernice i praktična uputstva za postupanje u istragama i suđenjima za krivična dela sa koruptivnim elementima.

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, po prvi put se u domaćem zakonodavstvu uvode instituti finansijskog forenzičara, udarne grupe i službenika za vezu. Uvođenje tih instituta i nova organizaciona struktura organa nadležnih za sprečavanje i borbu protiv korupcije (formiranje posebnih odeljenja u sudovima, javnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova) neminovno sa sobom povlači potrebu za boljim razumevanjem unapređene međuinstitucionalne saradnje i odgovarajućom obukom najvažnijih aktera nadležnih za suzbijanje korupcije u Republici Srbiji.

Ova publikacija predstavlja početni korak u promovisanju efikasnih metoda borbe protiv korupcije i usvajanju primera dobre prakse kroz njihovu primenu.

Vodič za unapređenje komunikacije gradova i opština na društvenim mrežama

Vodič za unapređenje komunikacije gradova i opština na društvenim mrežama

Avgust 27, 2019

Projekat za odgovornu vlast i agencija Executive group objavili su Vodič za korišćenje društvenih mreža namenjen lokalnim samoupravama, koji ima za cilj da poveća transparentnost rada gradova i opština, unapredi komunikaciju lokalne administracije sa građanima i omogući veće učešće javnosti u donošenju odluka. Vodič je nastao na osnovu iskustava i znanja eksperata za komunikaciju i društvene medije agencije Executive group, a na osnovu analize prisustva lokalnih samouprava na društvenim mrežama, kao i na osnovu razmene mišljenja i iskustava na dvodnevnoj obuci koju je Projekat organizovao sa sedam partnerskih lokalnih samouprava u junu 2019. godine.

1 2 3

Ovaj vebsajt koristi kolačiće kako bi vam omogućio da njegov sadržaj pregledate na najbolji način. Saznaj više U redu